Manual - Sobre el diccionari


El diccionari de Maxigramar està adaptat a les necessitats pròpies de la correcció de textos, per aquesta raó us podeu trobar amb les limitacions següents.
Mots que no consten al diccionari
Quan un mot d’ús limitat coincideix amb una errada habitual:
probes
proves

ferla
fer-la
Que té probitat.
Acció de provar. La prova de la màquina...

Canyaferla.
Forma verbal del verb fer.
Quan un mot d’ús poc habitual coincideix amb un castellanisme:
parado
aturat
(castellanisme) Varietat de bolero pròpia...
De poc esperit per a fer...
Categoria gramatical
Quan un mot té categories gramaticals diferents segons el sentit, s’ha adoptat la categoria considerada d’ús més habitual:
força
força
adj. Un gran nombre de, una gran quantitat...
adv. En alt grau, en gran nombre...
Quan no s’ha pogut prioritzar una categoria gramatical per davant d’una altra, no se n’ha assignat cap:
millor
millor
adj. Més bo. Aquest vi és millor...
adv. Més bé. Parla millor ella...
Gènere dels mots que consten com a epicens
Quan el mot es pot referir tant a individus masculins com a individus femenins, es fa constar «m./f.»:
gimnasta m. i f. Persona que practica la gimnàstica.
Gènere dels homògrafs
Quan dos o més mots tenen la mateixa gramaticalitat, però tenen gèneres diferents, es fa constar «m./f.»:
clau
clau
m. Tija de ferro...
f. Peça de metall que, introduint-la en el forat d’un pany...
Nombre dels mots que consten com a invariables
Quan el mot no té flexió de plural:
unisex adj. Per a homes i dones...
Quan el singular d’un mot coincideix amb el plural d’un altre mot:
tir(s)
tirs
Tret, descàrrega d’una arma...
Bastó guarnit...
Locucions
Una locució és un grup de mots que té el valor semàntic o sintàctic d’un sol mot (per capita).
A causa de l’estructura del diccionari, aquest pot suggerir un mot que forma part d’una locució. Aquest mot (capita) està qualificat com a «locució». Heu de tenir en compte que aquest mot ha d'anar acompanyat de la resta de mots que formen part de la locució (en aquest cas, per).
Abreviatures
abrev.  abreviatura
adj.   adjectiu
adv.   adverbi
art.   article
conj.  conjunció
fem.   femení
ger.   gerundi
inf.   infinitiu
inv.   invariable (nombre)
masc.  masculí
part.  participi
plur.  plural
prep.  preposició
pron.  pronom
sing.  singular
subst.  substantiu
topòn.  topònim
All Rights Reserved | MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del que disposen les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i / o eines subministrats a través del web.
-->