Per a poder configurar Word i Outlook amb la pestanya de Maxigramar s’ha de disposar d'una versió mínima de Framework.

Aquests fitxers s’instal·len en el procés d’instal·lació de Maxigramar. En el cas de produir-se un problema en la descarrega o instal·lació d’aquests complements, descarrega i instal·la el programari abans de realitzar la instal·lació de Maxigramar.

Windows Office Programari Nom del fitxer


MAXI GRAMAR SL garanteix, a través del disposat en les "Condicions d'ús", el ple compliment de la normativa sobre defensa de consumidors i usuaris que resultés d'aplicació. Protegint els seus legítims interessos des de l'inici fins a la finalització del procés de contractació dels productes, serveis, continguts i/o eines subministrats a través del web.
Maxigramar és marca registrada. Les altres marques i noms, són marques comercials registrades de les respectives companyies.